Ссылка на канал скопирована
MyJob.am կայքը ստեղծված է գործատուին պոտենցիալ աշխատակիցների հետ հեշտությամբ կապելու նպատակով: Հետևեք Myjob.am կայքին և առաջինը իմացեք շուկայում առկա թափուր աշխատատեղերի մասին:

статистика

Похожие каналы

Смотреть все
📣 iJob.am - IT
🏗 https://iJob.am is an intelligent job portal.

💥 @iJobAm
https://fb.com/iJob.am
https://fb.com/groups/iJobAm
https://instagram.com/iJob.am
https://twitter.com/iJobAm
https://linkedin.com/company/ijobam
📩 @iJobAm_feedback_bot
FreeSea - Armenian Freelance Space
Հայկական Ֆրիլանս Հարթակ
Graphic Designers (Armenia)
Find Your job and/or Your specialist
VG Recruiting Agency (IT)
If you are looking for high-tech specialists from Armenia or vacancies in the IT area.

The contact for posting vacancies: @vgwork
Armenian HR Community
We aim to gather all the HR people under one roof.

For contact: @armenianhrassociation
Gorcka.com 💙
Անցի՛ր գործի 💙